Erasmus

Międzynarodowy Grant Erasmus+
16 lipca 2019 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ KA202 Cooperation for innovation and the exchange of good practices zatwierdziła pozytywnie i przyjęła do realizacji Międzynarodowy Projekt Innowacyjny o charakterze naukowo-badawczym, który nosi tytuł: „More Opportunities for Every Child: early detection of child difficulties in kindergarten” [Więcej możliwości dla każdego dziecka: wczesne wykrywanie trudności dzieci w przedszkolu].

Zespół polski współpracuje z Miejskim Przedszkolem nr 5 w Puławach, którego dyrektorem jest mgr Iwona Chmurzyńska. W  placówce tej będą prowadzone różne działania i badania projektowe.

Zespół polski projektu reprezentują: Kierownik projektu: dr Barbara Borowska IP KUL

Badacze i wykonawcy projektu:  dr Klaudia Martynowska (psycholog) IP KUL, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL

Ekspert: Prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska APS w Warszawie

Grant będzie realizowany przez 3 lata od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2022. Każda Uczelnia włączyła do projektu przedszkole lub szkołę.

Szkolenia w ramach Erasmus+

W ramach projektu międzynarodowego Erasmsu+ „Wczesne wykrywanie trudności: reagowanie na potrzeby szkoleniowe nauczycieli przedszkoli” odbyły się szkolenia o tematyce:
1. Edukacje językowa w Przedszkolu: Lingwistyczne podstawy glottodydaktyki (system fonologiczny współczeanego języka polskiego, alfabet polski, oznaczenie fonemów przez litery, litery podstawowe i niepodstawowe).
2. Diagnoza stanu ortofonii, słuchu fonemowego i fonetycznego (głoski i ich klasyfikacja artykulacyjna, wymowa głosek w izolacji, budowa fonemowa wyrazów).
3. Glottodydaktyka: przygotowanie dziecka do czytania – zadania z zakresu syntezy (oś syntezy: sylabowej, morfemowej, logotomowej, logotomowo-fonemowej, fonemowo-logotomowej, sylabowo-fonemowej, fonemowej i fonemowej z utrudnieniami).
4. Diagnoza stanu czytania (tempo i technika czytania, czytanie ze zrozumieniem).
5. Przygotowanie dziecka do pisania – zadania z zakresu analizy (oś analiz: sylabowej, logotomowo-fonemowej, fonemowo-logotomowej, sylabowo-fonemowej, fonemowej i fonemowej z utrudnieniami), oś działań graficznych: litera jako wiązka cech dystynktywnych, grafem i jego cztery warianty, wiązanie liter z fonemami (w powiązaniu z osią syntezy i analizy).
6. Profilaktyka i usuwanie zaburzeń słuchu fonemowego i mowy. Glottodydaktyka w pracy z dzieckiem przedszkolnym (scenariusze zajęć) ćwiczenia

Powrót na początek strony