Deklaracja dostępności serwisu Miejskie Przedszkole Nr 5

Miejskie Przedszkole Nr 5 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Miejskie Przedszkole Nr 5 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejskie Przedszkole Nr 5.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-09-01. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Chmurzyńska, adres poczty elektronicznej mp5@um.pulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 458 63 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Puławach

Adres organu odwoławczego: Miejskie Przedszkole Nr 5 ul. Słowackiego 5a 24-100 Puławy

Adres e-mail organu odwoławczego: mp5@um.pulawy.pl

Telefon organu odwoławczego: 81 458 63 80

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedszkole Nr 5 w Puławach zlokalizowane jest przy ul. Słowackiego 5a (kod pocztowy: 24-100). Przedszkole stanowi budynek piętrowy, wolnostojący, w części podpiwniczony, otoczony ogrodem. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest winda dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem placówki jest parking i znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Ze względu na stan epidemii ilość osób  w placówce jest ograniczony. Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osoby zainteresowane osobistym załatwieniem sprawy w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Puławach mogą telefonicznie umówić się z  wybraną osobą zatrudnioną  w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Puławach.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną od interesantów wymagane jest posiadanie maseczki ochronnej i dezynfekcja rąk.

Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren wokół placówki,  ogród przedszkolny oraz zewnętrzne ciągi piesze prowadzące do budynku.

Udogodnienia

Sprawy są załatwiane:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-16.00 – Przerwa (Ozonowanie) 8.30-9.30 ora czynności sanitarno-higieniczne wg przyjętych „Procedur bezpieczeństwa”.

Dyrektor przyjmuje interesantów we wtorek  godzinach od 13.00 do 16.00  lub po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania.

Powrót na początek strony